Digitální povodňový plán obce

 

Vážení občané.

Povodně jsou přírodní fenomén, kterému nelze zabránit. Povodně představují pro Českou republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a mohou být i příčinou závažných krizových situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech obyvatel v postižených územích a dochází k rozsáhlé devastaci kulturní krajiny včetně ekologických škod.

Zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských životech, škody na majetku státu i obyvatel jsou důkazem, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. I naše obec si toto nebezpečí plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních opatření.

V současné době probíhá zpracování nového digitálního povodňového plánu obce.  V rámci zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza ohrožení v obci.  Analýzou a následným ověřením dat u pamětníků, případně porovnáním s historickými fotografiemi došlo k sumarizaci nemovitostí ohrožených rozlivem.

Vlastníci budov, jež byly identifikovány jako ohrožené, obdrží v nejbližší době oficiální dopis s výzvou k vyplnění formuláře. Formulář bude sloužit jako základní podklad pro sumarizaci údajů za obec a její části.  Data obsažená ve formuláři budou zpracována pouze pro potřebu činnosti povodňového orgánu města.

Formulář mohou na Obecní úřad zaslat i vlastníci nemovitostí, jež nejsou rozlivem toku nijak ohrožené, ale hrozí u nich zasažení přívalovými (bleskovými) povodněmi  - nemovitosti pod svahy, které jsou náchylné k tvorbě soustředěného odtoku, splachu půdy z polí a následné tvorby povodně.

Formular_PP_firmy.xls (147 kB)
Formular_PP_SMSconnect.xls (148,5 kB)
 

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Obecní úřad do 10. 3. 2013

             Děkuji

Alena Nováková, starostka