Obsah

hřbitovZákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví stanoví, že užívání hrobového místa je možné pouze na základě ,,Smlouvy o pronájmu hrobového místa" uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem. 

K sepsání smlouvy o nájmu hrobového místa (v případě nové smlouvy, přip. jakékoliv změny) se dostavte do kanceláře účetní Obecního úřadu v Nedašově. 

 

POPLATKY ZA HROBOVÁ MÍSTA NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ

Cena za nájem a služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:

  •       pro jednohrob

        nájem (1,1 m x 2,5 m) 2,75 m2x4=11,- Kč/rok, tj. 55,- Kč/5 let

        služby - 70,- Kč/rok, tj. 350,- Kč/5 let

        CELKEM: 81,- Kč/rok            405,- Kč/5 let  

  •       pro dvojhrob 

         nájem (2,2 m x 2,5 m) 5,5 m2x4=22,- Kč/rok, tj. 110,- Kč/5 let

         služby - 98,- Kč/rok, tj. 490,- Kč/5 let

        CELKEM: 120,- Kč/rok         600,- Kč/5 let

  •      pro trojhrob    

         nájem (3,3 m x 2,5 m) 8,25 m2x4=33,- Kč/rok, tj. 165,- Kč/5 let

         služby - 126,- Kč/rok, tj. 630,- Kč/5 let

        CELKEM: 159,- Kč/rok         795,- Kč/5 let  

 

Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou  s úhradou nájmu a služeb v intervalu jednou za 5 let. Momentálně jsou aktualizovány smlouvy a je možnost úhrady poplatku na období 2023 - 2027.  

K aktualizaci evidence uživatelů hrobových míst prosíme v případě změny o upřesnění adres a kontaktů.  Pokud původní nájemce zemřel nebo došlo k jakékoliv jiné změně, prosím o nahlášení této změny v kanceláři účetní na obecním úřadě v Nedašově (tel. 577 335 324, mail: ucetni@nedasov.cz).

Poplatek je možné uhradit:

  • v hotovosti v kanceláři účetní na obecním úřadě v Nedašově
  • nebo platbou bezhotovostně na č.ú. 442861/0100, variabilní symbol 3632... (poslední tři místa doplnit číslo hrobu), do zprávy pro příjemce uvést jméno a číslo hrobu dle smlouvy (tj. č. hrobu).

 

SPLATNOST POPLATKU ZA HROBOVÉ MÍSTO JE DO KONCE ROKU 2022!!!

 

Upozorňujeme nájemce hrobových míst na hřbitově v Nedašově, že v nejbližší době budou hroby polepeny novými evidenčními čísly. Na každý hrob bude umístěna nálepka s číslem (čísla zůstávají platná dle stávajících smluv).

 

SPRÁVCE HŘBITOVA: 

Luděk Káňa, tel.: +420 731 580 686

 

 

HROBNÍK PRO FARNOST NEDAŠOV:

Pohřební služba Tomáš Válek zajišťuje komplexní servis v oboru
pohřebnictví, hrobnictví a kamenictví. Na jednom místě je tedy obsažen
veškerý servis vždy s profesionálním přístupem. Postaráme se o všechno
spojené s pohřbem Vaší blízké osoby.

KONTAKT: NON-STOP - 732 330 927 , Tomáš Válek - 724 448 407 ,
http://pohrebnisluzba-valek.cz/


Zajistíme kompletní služby v oblasti pohřebnictví:

○ Církevní a civilní obřady
○ Pohřby do země včetně výkopu hrobu
○ Zpopelnění s obřadem nebo bez obřadu
○ Tisk smutečních oznámení
○ Rozptyl či uložení zpopelněných ostatků
○ Převozy zesnulých
○ Oblékání, uložení, úprava zesnulého
○ Administrativní úkony
○ Široká nabídka rakví a příslušenství
○ Zprostředkování květinové výzdoby
○ Kompletní kamenické práce

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ÚMRTÍ?

Pokud nastalo úmrtí doma?
Nejprve je potřeba zavolat praktického lékaře, případně záchrannou
službu. Lékař vypíše tzv. ohledací list, případně nařídí provedení
pitvy. Teprve poté zavolejte pohřební službu. Obléci zesnulého může
rodina, nebo oblečení pouze nachystá a vyčká příjezdu pohřební služby.

Pokud nastalo úmrtí ve zdravotnickém zařízení?
Pozůstalí jsou kontaktováni personálem zařízení a vyzváni k vyzvednutí
osobních věcí zesnulého. Pohřební služba zajistí převoz zesnulého.
Pozůstalí mají právo na výběr pohřební služby, která zajistí důstojné
rozloučení se zesnulým a vše co s tím souvisí.

Kde objednat?

Kancelář Valašské Klobouky: V areálu Valašskoklobuckého podnikatelského
centra, na adrese Masarykovo náměstí 103. OTEVÍRACÍ DOBA PO VZÁJEMNÉ
TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.

Co s sebou?

○ Občanský průkaz zesnulé osoby (pokud je k dispozici) nebo
potvrzení o úmrtí
○ Rodný a oddací list zesnulé osoby (pokud je k dispozici)
○ Kartičku zdravotní pojišťovny zesnulé osoby
○ Oblečení pro zesnulého
○ Fotografii na parte (pokud chcete použít)
○ Občanský průkaz obstaravatele pohřbu