Menu
Obec Nedašov
Nedašov

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky 13. a 14. ledna 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Požádat o vydání voličského průkazu může volič obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu.

Žádost občanů s trvalým pobytem v Nedašově vyřizuje Obecní úřad Nedašov.

Formuláře:

Žádost lze podat:

V listinné podobě doručením nejpozději dne 6. 1. 2023 na adresu: Obecní úřad Nedašov, Oddělení matriky a evidence obyvatel, Nedašov 370, 763 32

  • žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (pokud ověření podpisu voliče na žádosti či plné moci k převzetí provádí obecní úřady, je tento úkon osvobozen od správního poplatku)
  • v elektronické podobě žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky fyzické osoby

osobně v úředních hodinách nejpozději 11. 1. 2023 do 16:00 hodin Obecní úřad Nedašov, Oddělení matriky a evidence obyvatel, Nedašov 370, 763 32

Vydat voličský průkaz je možné nejdříve od 29. 12. 2022, a to

  • osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
  • poštou do vlastních rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti, a to i do zahraničí

Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Termíny vyřízení voličských průkazů pro případné 2. kolo volby prezidenta ČR:

  • v listinné podobě doručením nejpozději 20. 1. 2023 do 16:00 hodin
  • osobně nejpozději 25. 1. 2023 do 16:00 hodin

Ministerstva a úřady

Informace ministerstva

 

Videopořad Činnost okrskové volební komise - Český statistický úřad:

https://www.volby.cz/cz/prez2023video.htm